नेपालमा पैस कसरी कमाउन सकिन्छ ?

asked 14 Jun '20, 21:12

bidhya-rai's gravatar image

bidhya-rai
65161517
accept rate: 20%


पहिलो कुरा चै, मुनि लेखेको सबै बिचार मात्र हो। कृपया आफैले नि सोच्नु होल।

मेरो बिचार मा, नेपालमा जागिर मात्र गरेर पैसा चै कमाउन सकिन्न।

किन ?

किनभने, नेपालमा थुला उध्योग (business) हरु जस्ले चै धेरै तलब दिन सक्छ, अरु देश को तुलना मा एकदमै थोरै छ्। धेरै जस्तो उध्योग सानो छ र आफै तिक्न गारो परिरहेको हुन्छ ।

तर यो एउटा खुसी को कुरा जस्तो लाग्छ । किनभने अहिले हामी हरु ले बिना प्रतिस्पर्धा वातावरणमा उध्योग सुरु गर्ने मौका पाइरहेका छौ । र अर्को कुरा चै, मेरो बिचार मा सबैभन्दा धेरै पैसा कमाउने भनेको नै ब्यापार ले लाग्छ । ब्यापार छ भने नै खेलाडी, संगीतकार, अकाउन्टेन्ट, सबै ले मेहेनत गुना को तलब पाउने छ।

तर नराम्रो पक्ष चै, ब्यपार जागीर जस्तो सजिलो हुन्न । जागिर मा दिनको आठ घन्टा काम गर्नु हुन्छ भने । ब्यपार गर्दा दिन को चौध घन्टा काम गर्न तयार हुनु । तै पनि बिना अरु को दबाब मा। जागीर मा एउटा मात्र जिम्मेवारि हुन्छ भने, ब्यापार मा सबै कुरा को जिम्मेवारी लिनु पर्छ । समय, खर्च, आम्दानी, कर्मचारी, जोखिम, ग्राहक, अरु सबै कुरा को जिम्मेवारी लिनु पर्छ । तर जति कोसिस गरिदै गरिन्छ तेति जान्कारी पाइन्दै जान्छ र ब्यापार को प्रणाली पनि बन्दै जान्छ र सजिलो हुदै जान्छ । सुरुवाद चै निकै नै गारो हुन्छ ।

तपाईं सङ्ग पैसा छ भने, घर जग्गा किनिराख्नु धेरै जोखिम रहित लगानी मानिन्छ । अर्को पैसा कमाउने तरिका भनेको सेयर कारोबार हो, तर धेरै जोखिम पुर्न हुन्छ । किनभने सेयर को मुल्य बद्ने घत्ने आफ्नो हात मा हुदैन। जून उध्योग को सेयर हो, त्यो उध्योग को चालक मा धेरै फरक पर्छ । चालक ले राम्रो गर्‍यो भने, उध्योग राम्रो हुन्छ, र सेयर को मुल्य नि बद्दै जान्छ ।

permanent link

answered 14 Jun '20, 22:15

mani-rai's gravatar image

mani-rai ♦♦
4339798102
accept rate: 20%

Your answer
toggle preview community wiki

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Question tags:

×2
×1

question asked: 14 Jun '20, 21:12

question was seen: 732 times

last updated: 14 Jun '20, 22:15

Copyright © 2016 Jaanqari.com. Based on OSQA .